dilluns, 8 de març del 2010

L'erotisme bibliòfil català, Antoni Bulbena i Tussell

Paremiología catalana sóbre la Amor, la Fémbra & lo Matrimoni. Barcelona, Imprempta Catalonia, 1915. (Paper de fil, 14,5 x 11,5 cm.)

Parafrasejant Torres i Bages podríem dir que Catalunya serà sexual o no serà. Aquest és un dels dilemes més recurrents que afloren quan es valora la normalització del català. Podem dir que la presència del català a la justícia i al cinema és pràcticament nul·la, perquè ho és, però també podem fer el mateix comentari pel que fa al món de la sexualitat. La normalització lingüística en aquest terreny no s’ha produït, ni tan sols a Internet, on la presència del català és força bona -tenint en compte el nombre de parlants-.

Cobles galants, trétes del Cançoner de Turmo, recondit en la Universitat de Çaragoça. Barcelona, 1905 (un dels 25 exemplars de paper japó que s'editaren conjuntament amb els 75 de paper verjurat)

L’intent de fer una revista pornogràfica en català va fracassar com vam veure i els diversos intents de tirar endavant col·leccions de literatura eròtica (La Cuca al Cau d’editorial el Llamp, La Marrana de l’editorial la Magrana, La Piga d’Editorial Pòrtic, La sonrisa vertical d’Editorial Tusquets...) han acabat plegant veles. El panorama del cinema X en català és el mateix, amb només un director, Conrad Son, que no ha pogut vertebrar ni una oferta, ni una demanda de cinema X en català.

 
 Paremiología catalana sóbre la Amor, la Fémbra & lo Matrimoni. Barcelona, Imprempta Catalonia, 1915. (Paper de fil, 14,5 x 11,5 cm.)

Si avui el sexe continua sent un tabú en català, imagineu-vos què devia passar fa cent anys! El desert encara era més gran a causa de la repressió religiosa i social, que dificultava la divulgació de textos eròtics com succeí el 1880 amb Los Petons de Joan Segon. Hom explica que quan Milà i Fontanals va llegir el manuscrit del Coloqui e rahonament fet entre dues dames; la una casada, l’altra de condició beyata... al vespre es va anar a confessar! Sobre l’edició de 1917 de Miquel i Planas de l’Speculum al foder (llibre de sexologia català del s. XV), F. de B. Moll deia que mossèn Alcover no sols no la coneixia, sinó que, si l’hagués coneguda, l’hauria cremada i potser hauria fet excomunicar l’editor per pornogràfic.

 L'art de fotre o Speculum al foder. Transcripció manuscrita d'Antoni Bulbena i Tusell (ms. 3278, Dipòsit de Reserva, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. Copyright d'aquesta fotografia Biblioteca Nacional de Catalunya. No n'està permesa la reproducció sense el permís explícit del propietari del copyright.)

Amb uns precedents així, qui es podia dedicar a temes relacionats més o menys amb el sexe? Gairebé ningú s’atrevia a difondre res, de manera pública, malgrat que clandestinament circulava de tot, això sí: sempre en castellà o màxim bilingüe. Però el protagonista d’avui, Antoni Bulbena i Tusell (Barcelona 1854 - La Garriga 1946) -que també va publicar amb el pseudònim d'Antoni Tallander o Mossèn Borra- trencà aquests prejudicis i endegà l’edició d’una biblioteca eròtica en català. Com a bibliòfil volgué seguir el camí de Miquel i Planas però no arribarà a les seves magnituds. Un bon cas de la seva tasca bibliòfila de recuperar textos antics ens l'aporta en Xavier Cavaller del "Diari d'un llibre vell" en comentar l'edició de La dança de la mort. Cobles devotes.

Però qui i com era Antoni Bulbena i Tusell (o Tosell)? Alexandre Venegas (pseudònim de Pedro M. Càtedra) el defineix com a bibliòfil, gramàtic i, en general, amant de la vida i home essencialment desenfeinat, pertany a un cert grup d’intel·lectuals preterits a Catalunya que, com Miquel i Planas, no van voler creure en el messianisme d’Eugeni D’Ors, dels noucentistes ni de l’antigament actiu Institut d’Estudis Catalans. Homes que van treballar de manera independent, molts d’ells a expenses seves, i que, segons la formació de base que tenien, van poder donar més o menys, millor o pitjors resultats.

 
Coloqui e rahonament fet entre dues dames; la una casada, l'altra de condició beyata, al qual coloqui s'aplica una altra dama vidua. Lo qual ohit per un vellet, fonch descrit per ell lo rahonar de quiscuna. Barcelona, (1900). (22,5 x 15, paper de fil)

Fou un treballador incansable en el món de la filologia catalana de finals del s. XIX i principis del s. XX. Escrigué força llibres de gramàtica, diccionaris, estudis de paremiologia... però la seva bel·ligerància antifabriana i la seva manca d’esperit científic ha provocat que l’obra filològica d’Antoni Bulbena estigui molt mal considerada en l’actualitat, com molt bé remarca Joan Puigmalet.

Coloqui e rahonament fet entre dues dames; la una casada, l'altra de condició beyata, al qual coloqui s'aplica una altra dama vidua. Lo qual ohit per un vellet, fonch descrit per ell lo rahonar de quiscuna. Barcelona, (1900). (22,5 x 15, paper de fil)

L’altre vessant que treballà força fou el de les traduccions. Considerà que una llengua es prestigiava si comptava amb traduccions de tots els clàssics. I per a ell, tots els clàssics incloïa també els castellans. Així doncs, traduí les obres cabdals com un autèntic acte de militància catalanista i per això emprengué la tasca de traduir al català els clàssics castellans com el Quixot o la Celestina i els d’altres llengües, com Lisístrata, La Divina Comèdia, Hamlet....

 Proces, o disputa de vídues & donzélles... Barcelona, La Acadèmica, 1905 (17,5 x 12 cm. Tiratge en paper japó dels 30 que n'hi havia de l'edició de 130 exemplars)

Com a part de la tasca de recerca de textos antics, Antoni Bulbena volgué rescatar de l’oblit el que hi havia de literatura eròtica, tant catalana com estrangera. Per a Bulbena el concepte d’eròtic fou molt ampli, ja que els continguts dels disset llibres que va publicar sobre aquest tema, més que eròtics eren picarescos, i mai no arribaren a res que pogués ser titllat de pornogràfic. Aquesta activitat bibliòfila la dugué a terme entre el 1900 i el 1920 editant llibres pensats per a una distribució molt restringida i destinats als Inferns (part de la biblioteca de temàtica eròtica) bibliòfils.

POGGI, Facecies llépoles afegida la descripció dels Banys de Baden en lo XVen segle. Barcelona, Stampa de Fl Giró, 1910. (13 x 9 cm., tiratge de paper de fil però amb la il·lustració destinada als llibres estampats només en paper japó)

Per aquest motiu feu tiratges molt limitats, que van de cinquanta exemplars a cent cinquanta (publicats en paper de fil, o en paper japó els més luxosos). Aquests tiratges tan curts demostren que la seva producció bibliogràfica era una exquisidesa només apte per a una minoria i que l’objectiu de divulgar o popularitzar una literatura eròtica, en realitat, no es podia dur a terme amb els mitjans emprats. És a dir, volgué introduir aquest tipus de literatura però amb pudor i només per a un grup selecte –els que volien i podien formar un petit infern bibliogràfic, a imatge del que es feia a França. La diferència substancial és que a França els tiratges eren més llargs i els llibres anaven acompanyats d’il·lustracions realitzades per artistes prou coneguts.

 Cançons d'amor. Trétes dels Cançoners de Turmo, de Flor d'enamorados e d'altres. Barcelona, La Acadmémica", 1904. (105 x 80 cm., en paper de fil)

La producció editorial d’Antoni Bulbena està mancada d’il·lustracions gairebé totalment i, en funció de l’època, els llibres tenen una estètica o una altra. Així, doncs, en la primera etapa (1900-1905) utilitza la tipografia gòtica Canivell (per a les portades) ja que la Impremta "La Acadèmia"que era la seva editora la promocionava i fou utilitzada per a tots els llibres de l’època de transcripció dels clàssics i l’interior amb tipografia normal. D’aquest període destacaria el Coloqui o rahonament fet entre dues dames: la una casada, l’altra de condició beyata... o bé Cançons d’amors tretes dels cançoners de Turmo i Cobles galants, trétes del Cançoner de Turmo, recondit en la Universitat de Çaragoça. S’editaren sobre paper de fil i és l’època en què compta amb més il·lustracions, entre les quals destaca un característic cupido amb els ulls embenats, duent les fletxes de l’amor, que esdevindrà una espècie de marca d’impremta de Bulbena.

 Eiximenis. Tractat de luxuria (...) Nova traducció de les histories de Loth e de Susanna. Barcelona, Stampa Elzeviriana, 1906. (20,5 x 14 cm. Tiratge dels 25 exemplars de paper japó dels 125 totals de l'edició)

En la segona etapa (1905-1906) els llibres guanyen en pulcritud compositiva: guarden marges amplis i la tipografia –acurada- és la protagonista primordial. Els llibres que s’editen en paper japó ja esdevenen una autèntica joia bibliogràfica. Destaquen d’aquesta etapa Les amors comperoles de Perot & Janota, el Tractat de luxuria... d’Eiximenis amb la Nova traducció de les histories de Loth e de Susanna i el Proces o disputa de vídues & donzelles...

Triall de noveles galants e d'algunes jocositats en vers del temps de la vellura. Barcelona, Stampa de F. Giró, 1910. (13 x 9 cm. Paper de fil, tiratge de 50 exemplars)

La tercera etapa (1910-1920) comporta un cert retrocés estètic, ja que les impressions -malgrat ser molt cuidades- són mancades de l’elegància de la segona etapa, amb una tipografia més enfarfegada. D’aquest moment són Facecies llépoles afegida la descripció dels Banys de Baden en lo XVen segle de Poggi, el Triall de noveles galants e d’algunes jocositats en vers del temps de la vellura de diversos autors i el seu recull de Paremiologia catalana sobre la Amor, la Fembra & lo Matrimoni.

Antoni Bulbena i Tusell. La bibliografia eròtico & priàpica catalano-valenciana de llibres, fascicles, manuscrits e fulles volanderes de tall literari per A.B.-T., 1920 (Bul. (ms. 124), Dipòsit de Reserva, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. Copyright d'aquesta fotografia Biblioteca Nacional de Catalunya. No n'està permesa la reproducció sense el permís explícit del propietari del copyright.)

A partir de llavors deixà de publicar i emprengué el projecte de La bibliografia eròtico & priàpica catalano-valenciana de llibres, fascicles, manuscrits e fulles volanderes de tall literari per A.B.-T (BNC. Dipòsit de Reserva Bul. 124 (ms.)). Aquest projecte entrà a formar part de les col·leccions de la Biblioteca Nacional de Catalunya el juny del 1936, per donació d’Antoni Bulbena mateix. Afortunadament, la transcripció -acompanyada d’un estudi excel·lent- veié la llum pública el 1982 de la mà d’Alexandre Venegas (pseudònim de Pedro M. Càtedra) en una edició de bibliòfil de dos-cents cinquanta exemplars de tirada. Sorprenentment, es troba al mercat a preus força assequibles, potser perquè no hi ha interès per aquest tema tant específic.

Aquesta Bibliografia recull totes les edicions que Bulbena coneixia de literatura eròtica en català, però no es pot considerar exhaustiva del tot ja que actualment hi trobem a faltar uns quants títols. Bulbena inclou, com és obvi, els llibres d’aquesta temàtica que ell mateix ha publicat, el que fa que la seva producció hi tingui un pes específic molt important. En aquest catàleg bibliogràfic Bulbena classifica els llibres o impresos en tres apartats ben diferenciats:  Obres eròtiques, Obres vaudevilesques i Obres priàpiques.

ANTONI BULBENA I TUSSELL. Flora pornografica francesa suplement a l'argot francès. (entre el 1891 i el 1910). (Bul. 130/1 (ms.), Dipòsit de Reserva, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. Copyright d'aquesta fotografia Biblioteca Nacional de Catalunya. No n'està permesa la reproducció sense el permís explícit del propietari del copyright)

El fons de reserva de la Biblioteca Nacional de Catalunya guarda més sorpreses dins el llegat de Bulbena. Cal destacar-ne dues més d'aquesta temàtica. En primer lloc, un manuscrit amb la transcripció de l’Speculum al foder datable el 1911 i, en segon lloc, una obra molt més personal: la Flora pornogràfica francesa: suplement a l’argot francès (Dipòsit de Reserva Bul. 130/1 (ms.) i la Flore pornografique catalane: supplément à l’argot catalan (Dipòsit de Reserva Bul. 130/2 (ms). Aquesta darrera obra és un petit diccionari -en estat embrionari i a base de fitxes- que en principi Bulbena no tenia previst publicar (més que res perquè l’època no ho permetia, ja que era molt agosarat!) en què recull argot de termes sexuals en francès i català. Això fa que aquest diccionari sigui una autèntica joia per conèixer la terminologia xarona de l’època.

ANTONI BULBENA I TUSSELL. Flore pornografique calalane supplément à l'argot catalan (entre el 1891 i el 1910). (Bul. 130/2 (ms.), Dipòsit de Reserva, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. Copyright d'aquesta fotografia Biblioteca Nacional de Catalunya. No n'està permesa la reproducció sense el permís explícit del propietari del copyright)

És curiós com un projecte d’aquestes característiques s’interrompés sobtadament el 1920 i que no tingués posteriorment cap mena de continuïtat. Potser Bulbena va creure que ja hi havia altres iniciatives que continuarien aquesta tasca contradictòria de divulgació elitista de l’erotisme... O potser, com que ja tenia 64 anys, ho deixà estar per pressions familiars... Sabem que el seu fill, Evelí Bulbena Estrany, era d’idees molt conservadores i -com a estudiós del món del pessebrisme, sobretot la figura de Ramon Amadeu-, potser va creure que l’activitat del seu pare el podia desprestigiar...També hem de tenir en compte que el període de la dictadura de Primo de Rivera va comportar una gran repressió del catalanisme i de les idees progressistes, amb un control ferri del món de la impremta, context que podia fer francament difícil la continuació de projectes com el seu.

 Les amors camperoles de Perot & Janota. Barcelona, 1905. (17,5 x 110 cm. Tiratge de 50 exemplars, tots en fil)

Segurament hi van confluir diferents motius, però el fet important és que Antoni Bulbena, el juny del 1936 i als 82 anys donà a la Biblioteca de Catalunya 142 volums, tant llibres com manuscrits, de la seva biblioteca -entre ells els fons d’eròtica- per tal de salvaguardar-los de la dispersió. Afortunadament, aquest acte d’amor per l’obra realitzada ha permès que la feina que va fer no s’hagi perdut irremeiablement i que avui puguem reconstruir aquesta aventura editorial i d’investigació que, amb tots els defectes que pugui tenir (elitisme, falta de rigor, textos a vegades poc valents...), va intentar omplir un buit del qual avui encara ens ressentim.

NOTA: Per la seva temàtica, el bloc bessó que tenim anomenat Piscolabis Librorum Maioris també compta amb el mateix apunt.

BIBLIOGRAFIA:

ALBERNI, ANNA. L’edició en lletra gòtica de l’Speculum al foder (1917). Història d’un misteriós exemplar d’infern a “Llengua & literatura”. Barcelona, 2006

CEREZO, JOSÉ ANTONIO. Literatura erótica en España. Repertorio de obras 1519-1936. Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2001.

VENEGAS, ALENXANDRE (Pseudònim de Pedro M. Càtedra) Bibliografía erótico & priápica catalano-valenciana, per A. B.-T. Barcelona: Librería de Diego Gómez Flores, 1982.

26 comentaris:

 1. Magnífica aportació al tema. Aviam quan et destapes i ens ensenyes el teu infern bibliòfil, bibliòfil! A mi també m'agrada molt la Flora.

  ResponElimina
 2. Gazo,

  El meu infern es va publicant en el "Piscolabis Maioris", a poc a poc que tampoc hi ha tant de temps!

  Esperem la teva aportació a la Flora d'en Bulbena.

  ResponElimina
 3. Això de la bibliografia priàpica m'ha arribat a... l'ànima.

  ResponElimina
 4. Allau,
  Jo crec que és la gran alternativa per superar l'ambigüitat entre erotisme i pornografia.

  ResponElimina
 5. M'ha agradat moltíssim la teva aportació al tema. M'ha agradat reveure la història de Lot.

  ResponElimina
 6. Ernesto,
  Gràcies. La història de Lot és una de les que més m'agraden de la Bíblia i de les que crec que són més properes a una tragèdia grega.
  La de Susana està bé però acaba bé, per a Susana, no pels vells... clar!

  ResponElimina
 7. Educa fills lliberals pq ells es converteixin en els teu represors!!! Molt bon article... i de pas et salves de fer-ne un altre per al bloc bess´´o! (em segueixen fallant els accents)

  ResponElimina
 8. Beli,
  Tu educa els teus "chirumbeles" que ells faran el seu camí, no hi ha remei, i tu a callar quan siguis gran!
  El bloc bessó és complementari i no necessàriament comparteix lectors. Per això el duplico amb un Ctrl+C. No és gaire esforç...

  ResponElimina
 9. Criticartt això del doble accent és un troià, caldrà que desinfectis el teu pc. Busca-ho per google: "doble acento" i veuràs la manera.

  Respecte al senyor Bulbena, m'ha encantat l'apunt, perquè si ja tot l'episodi de l'IEC i en Fabra són ben poc coneguts, la part dels detractors encara menys.

  De la cosa eròtica ns/nc :D

  ResponElimina
 10. Clídice,
  Et veig feta tot un hacker informàtic!
  Sobre l'episodi de l'IEC cada vegada gaudeixo més de les informacions que dona el Gazo (poques pel meu gust) i del que vaig trobant. Semblava que havia estat una bassa d'oli i no és ben bé així... El que passa, que els antifabrians que trobo són una mica especials, per dir-ho d'alguna manera!

  ResponElimina
 11. Ets un pou de ciència... d'on treus tanta informació?????

  Això de priàpic sempre m'ha sonat a una mena de nom d'antibiòtic, la veritat.

  ResponElimina
 12. Júlia,

  De pou de ciència res. Les informacions les he tret de la bibliografia que adjunto i de relacionar diverses dades entre elles. A partir d'aquí s'ha de reconstruir el passat com es pugui.

  Sobre el tema de priàpic estic d'acord amb tu que sembla un medicament però és molt il·lustratiu... més que pornogràfic!

  ResponElimina
 13. Oh oh oh, quantes coses!! Jo només he llegit L'speculum ad foder, l'edició del 2007 com et pots imaginar, i no saps la il·lusió que m'ha fet llegir i descobrir tot això que expliques. És mooolt interessant tot plegat. Felicitats per l'apunt i per incloure la bibliografia

  ResponElimina
 14. Marta,
  No et perdis el "Cançoner de Ripoll" que ha publicat edicions Adesiara amb la versió catalana de Jordi Raventós. Poesia eròtica del s. XII obra d'un monjo.

  ResponElimina
 15. ¿Que dono poques informacions de prefabrians? Així que voldries que parlés del "Matheu-lo" cada setmana, ¿no? No em provoquis...

  ResponElimina
 16. Gazo,
  No t'enfadis però has de reconèixer que aquests lingüistes antifabrians donen per a molt!
  L'anècdota més brillant, sense dubte, és el cas del Matheu-lo. I ara que ho dius, i provocant, si en volem cada setmana! ;-)

  ResponElimina
 17. Ja que veigque (com sempre) DOMINES el tema, una pregunta, de gramàtiques (o reculls lèxics etc) catalanes de la catalunya nord que en saps? Vull dir ja al XIX n'hi havia? O va ser tot al segle XX

  ResponElimina
 18. Mireia,
  Espero que estiguis bé. La pregunta que em fas l'has d'adreçar directament a en Joan Puigmalet, del GAZOPHYLACIUM. Si ell no t'ho pot resoldre es que ningú ho podrà fer... és el màxim expert lexicogràfic!

  ResponElimina
 19. Muy buenos ejemplares. La tipografía es hermosa. Es curioso como la temática de los libros a veces los desplaza cronológicamente.

  Suerte con el clima.
  Saludos.

  ResponElimina
 20. Marco Fabrizio,
  Sense cap mena de dubte els biblíofils de principis del s. XIX si tenien una mica d'intuició i gust podien fer exemplars d'una sobrietat molt estètica. Si tenien mal gust a vegades feien algunes composicions que...
  Tens raó que la tipografia és una gran aliada als textos i ens transporta a altres èpoques.

  ResponElimina
 21. ...traigo
  sangre
  de
  la
  tarde
  herida
  en
  la
  mano
  y
  una
  vela
  de
  mi
  corazón
  para
  invitarte
  y
  darte
  este
  alma
  que
  viene
  para
  compartir
  contigo
  tu
  bello
  blog
  con
  un
  ramillete
  de
  oro
  y
  claveles
  dentro...


  desde mis
  HORAS ROTAS
  Y AULA DE PAZ


  TE SIGO TU BLOG
  CON saludos de la luna al
  reflejarse en el mar de la
  poesía...


  AFECTUOSAMENTE:
  PSICOLABIS LIBRORUM


  ESPERO SEAN DE VUESTRO AGRADO EL POST POETIZADO DE LOVE STORY, CABALLO, LA CONQUISTA DE AMERICA CRISOL.

  José
  ramón...

  ResponElimina
 22. José Ramón,

  Tens dos rècords en aquest bloc:

  - El comentari que més línies ha ocupat;
  - El primer en dedicar-li una poesia.

  Moltes gràcies i felicitats també per el teu bloc. Una forta abraçada.

  ResponElimina
 23. Galdrich, prenc les paraules de la introducció de l’ Speculum al joder per felicitar-te i agrair-te les bones estones que ens fas passar amb els teus articles ”parlar…e bé declarar per so que entenen tothom qui•l vulle guardar; e que•s pusque[n] aprofitar d’ell també los físchs e los cirurgians e moltes altres gents” com els internautes és d’un gran mèrit!

  ResponElimina
 24. Zerosetze,
  Gràcies pel paral·lelisme però la intenció del bloc com molt ben dius i lligues amb l'apunt és "que·s puguen aprofitar" tots els que busquin dades a l'entorn dels llibres. Potser per això em queden uns articles una mica llargs, però...

  ResponElimina

Escriu el teu comentari, si vols